ناتس بازار  قرار است  بستری آن لاین  باشد برای جمع آوری اطلاعات آماری تولید کنندگان محصولات خشکبار کشور ،ظرفیت محصولات تولید شده داخلی و ایجاد امکان فرصتهای صادراتی به گونه ای که دو طرف تولید کننده و صادر کننده از وجود یکدیگر مطلع و در نهایت منتفع گردند.

  • صاحب کالا می تواند با ثبت نام در فرم ذیل به ما امکان دهد بتوانیم خریدار داخلی و خارجی را به تولید کننده معرفی نماییم.
  • هدف از ناتس بازار کمک به تولید کننده ،شفافیت بازار ،جلوگیری از دست رفتن فرصت های صادراتی کشور و ایجاد بانک اطلاعاتی از ظرفیت های تولیدی در این بخش می باشد.
  • جهت اطلاع از جزییات این فرم و نحوه کار آن با ما تماس بگیرید:

info@nutskala.com

WhatsApp: 989023771052

12369787140+